Положення про фінансові послуги

Вимоги до договорів

Вимоги до договорів, що приймаються кредитодавцем у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту.

Договори поруки, застави (іпотеки), що приймаються кредитодавцем у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України для відповідного виду договору, зокрема нормам Цивільного Кодексу України, Закону України "Про заставу", Закону України "Про іпотеку".

Вимоги до нотаріусів та умови співпраці

  • ВИМОГИ до нотаріусів та умови співпраці

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів

(Витяг з Порядку обробки персональних даних в кредитній спілці  «Єдність»)

Керуючись положеннями Закону України «Про захист персональних даних» Кредитна спілка «Єдність» (далі по тексту – кредитна спілка) повідомляє Вас про порядок обробки персональних даних та права суб’єктів персональних даних.

Кредитна спілка здійснює свою діяльність виключно у відповідності до вимог чинного законодавства України та вживає всіх необхідних заходів з метою дотримання Конституції України, Закону України «Про кредитні спілки», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про споживче кредитування», інших законів та інших нормативно-правових актів України.

Основні терміни у сфері захисту персональних даних споживачів фінансових послуг:

база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

володілець персональних даних -  юридична особа (кредитна спілка), яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;

знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

картотека - будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними принципами;

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

суб'єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.

Детальніше